pointbank2ROVLOL2ดาก้อนเนส3DrowrangerDOTAphantasy-star2overwatch2

ชนิดเกมส์

เกมส์ออนไลน์ ประเภทของเกมส์

มารู้จักประเภทของเกมกันดีกว่า !!!

ก่อนการสร้างเกมเราควรกำหนดแนวทางว่าจะทำเกมออกมาในกลุ่มของเกมใด ซึ่งเป็นตัวกำหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้เล่น เพื่อเป็นแนวในการกำหนดเทคโนโลยีและเกมเอนจิ้นที่จะนำมาใช้งาน ประเภทและชนิดของเกมส์ มีดังนี้ 1.เกมส์เลียนแบบหรือการจำลอง (Simulation Games) เช่น SIMS…